1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - اطلاعیه های دانشجویی
گالری
access deny
پیوند ها

بسمه تعالی

آخرین مصوبات شورایعالی ارزشیابی در خصوص ضوابط تحصیل و ارزشیابی مدارک خارج از کشور

 1- با توجه به بازنگری در لیست دانشگاههای مورد تایید این وزارت در خارج از کشور براساس رتبه بندیهای معتبر جهانی، لیست مذکور در سایت این مرکز به نشانی http://edd.behdasht.gov.ir در دسترس می باشد و جهت ورودیهای سال 18- 2017 صرفا این لیست قابل استناد و مدارک صادره از این دانشگاهها قابل ارزشیابی خواهد بود.

2- با توجه با تایید داشگاهها در لیست بازنگری شده بر اساس رتبه بندی جهانی و بر اساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی،شرط معدل دیپلم و پیش دانشگاهی صرف جهت ارزشیابی مدارک دانش آموختگان ورودی سال 18- 2017 و ماقبل آن به دانشگاهای موجود در این لیست حذف گردید. لازم به ذکر است شرط رشته تحصیلی (تجربی یا ریاضی) برای ارزشیابی مدارک سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و دارو سازی و شرط معدل برای متقاضیان انتقال از دانشگاه مورد تایید خارج به دانشگاههای داخل کماکان بر اساس آخرین آیین نامه مربوط به قوت خود باقیست. در صورت هرگونه تغییر در شروط مذکور برای ورودیهای سال  19- 2018 متعاقبا اعلام خواهد شد.

3- آخرین دوره آزمون جایابی دندانپزشکی تابستان 1397 برگزار خواهد شد. کلیه دانش آموختگانی که تاریخ شروع تحصیل آنها قبل از آگوست 2009 بوده و جهت ارزشیابی مدارک خود ملزم به شرکت و قبولی در آزمون جایابی و گذراندن واحدهای تکمیلی می باشند. چنانچه تا تابستان 1397(آخرین دوره برگزاری آزمون جایابی) موفق به قبولی در آزمون مذکور نشوند جهت ارزشیابی مدارک خود ملزم به شرکت و قبولی در آزمون ملی خواهند بود.

نظرات