گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
نرخ خدمات کنسولی

 

نرخ تعرفه صدور و تصدیق اوراق و اسناد مربوط به اشخاص حقیقی، حقوقی و معاملات اداری و قضایی

شماره حساب بخش کنسولی: 70380518307

 IBAN: NO 497001

BiC: DNBANOKKXXX

 

 

ردیف

شرح

تعرفه سال 1395 به کرون

الف) امور مربوط به سجلات و احوال شخصیه

 

1

صدور شناسنامه

190 کرون

 

2

تعویض شناسنامه

190 کرون

 

3

صدور نخستین شناسنامه المثنی

333 کرون

4

صدور دومین شناسنامه المثنی

713 کرون

 

5

تغییر نام و یا نام خانوادگی

390 کرون

6

حل اختلافات سند سجلی

238 کرون

7

تایید عکس اتباع ایرانی ( هر قطعه)

19 کرون

 

8

الصاق عکس به شناسنامه

95 کرون

9

صدور گواهی تجرد

114 کرون

 

10

اولین کارت شناسایی ملی

190 کرون

 

11

المثنی کارت شناسایی ملی

380 کرون

12

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایرانی در خارج از کشور

114 کرون

 

13

صدور  پروانه زناشویی

228 کرون

 

14

ثبت ازدواج

171 کرون

15

ثبت طلاق (در شرايط حضور زوجين)

390 کرون

 

16

ثبت طلاق (يكطرفه بدون استعلام مركز)

504 کرون

 

17

ثبت طلاق (يكطرفه با مجوز مركز)

912 کرون

18

اخذ آثار انگشتان در نمايندگي

 

171 کرون

19

 

درخواست صدور گواهي عدم سوء پيشينه

 

171 کرون

20

 

ترجمه شناسنامه (صفحه اول)

114 کرون

21

صدور گواهي تأهل (و يا ترجمه كامل شناسنامه)

 

209 کرون

22

ثبت و تصديق وصيتنامه

 

228 کرون

23

تحرير، تنظيم و تصديق صورت مجلس (بدون بار مالي(

 

228 کرون

24

 

تحرير، تنظيم و تصديق صورت مجلس (با بار مالي)

1368 کرون

25

 

تأييد و ترجمه گواهي ولادت (درج مهر اصالت) در صورت عدم صدور شناسنامه در نمايندگي

171 کرون

26

نصب قيم يا امين موقت

 

228 کرون

27

 

دور انواع گواهي (نسبت، تابعيت، اقامت و غيره) براي افراد حقيقي و بدون بار مالي

124 کرون

28

اضافه كردن نام فرزند خارجي در شناسنامه ايراني مادر

 

57 کرون

ب ) امور مربوط به گذرنامه

 

29

صدور و تعويض گذرنامه

 

950 کرون

30

صدور و تعويض گذرنامه افراد زير ١٨ سال تمام

 

475 کرون

31

صدور گذرنامه عابرين غيرمجاز

 

1900 کرون

32

صدور گذرنامه مخدوش و آبديده

 

1425 کرون

33

صدور گذرنامه مفقوده (المثني)

 

1425 کرون

34

تغيير محل اقامت

 

171 کرون

35

صدور خروج مشمولين و غير تسهيلاتي

 

171 کرون

36

استعلام تاريخ آخرين خروج از كشور

 

171 کرون

37

صدور يادداشت براي نمايندگي هاي خارجي (تقاضاي رواديد، تأييد گذرنامه و...) براي هر نفر

171 کرون

ج) امور مربوط به تابعیت

 

38

اظهارنامه بقاء به تابعيت پدر

 

171 کرون

39

سند بقاء به تابعيت پدر

 

333 کرون

40

ظهاريه تحصيل تابعيت

 

238 کرون

41

سند تابعيت (به ازاي هرهمراه ١٠٠ يورو(

 

456 کرون

42

اظهاريه قبول تابعيت سابق زوج يا پدر

 

181 کرون

43

موافقتنامه قبول تابعيت سابق زوج يا پدر

 

333 کرون

44

درخواست بازگشت به تابعيت اصلي (بانوان(

 

181 کرون

45

موافقتنامه رجوع به تابعيت اصلي (بانوان(

 

238 کرون

46

درخواست بازگشت به تابعيت اصلي ايراني (بانوان(

 

133 کرون

47

موافقتنامه بازگشت به تابعيت اصلي ايراني (بانوان(

181 کرون

48

درخواست اختيار تابعيت زوج

 

238 کرون

49

موافقتنامه اختيار تابعيت زوج

 

390 کرون

50

تقاضانامه خروج از تابعيت

 

447 کرون

51

سند خروج از تابعيت (به ازاي هر همراه ١٠٠ يورو(

 

2290 کرون

52

درخواست بازگشت به تابعيت جمهوري اسلامي ايران

 

133 کرون

53

سند بازگشت به تابعيت جمهوري اسلامي ايران

 

342 کرون

54

سند شناسايي تابعيت خارجي

 

2290 کرون

د) امور مربوط به تایید اسناد و مدارک تجاری ( امور مالی و اموال)

 

55

تصديق اعتبار و سرمايه شركتها (ترازنامه، اساسنامه، روزنامه رسمي و آگهي هاي سرمايه شركت، صورت مطالبات مجمع عمومي، گواهي سهام و سهم الشركه، شركت نامه و...)

 

513 کرون

56

 

 

تصديق اعتبار و سرمايه بازرگانان (در صورت ارايه مدارك كافي مانند كارت بازرگاني، گواهي هاي سرمايهگذاري، گواهي مربوط به مالكيت بازرگاني و غيره(

 

513 کرون

 

57

 

تصديق معرفي نامه نمايندگان شركت ها

513 کرون

تصدیق صورت حساب فروش کالا( فاکتور)

 

58

 

 

از 1 تا 5000.000 ریال ( معادل 1 تا 152 یورو)

 

171 کرون

از 5.000.001 تا 50.000.000 ریال ( معادل 153 تا 1516 یورو)

 

570 کرون

از 50.000001 تا 250.000.000 ریال ( معادل 1517 تا 7576 یورو)

 

1017 کرون

از 250.000.001 تا 500.000.000 ریال  ( معادل 7577 تا 15152)

 

2052 کرون

از 500.000.001 تا 2.500.000.000 ریال ( معادل 15152 تا  75758 یورو)

 

3990 کرون

از 2.500.000.001 به بالا ( معادل 75758 یورو)

 

7980 کرون

تصدیق گواهی مبدا یا مقصد کالا ( در صورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورت حساب ارائه شده)

 

 

59

 

 

 

از 1 تا 5000.000 ریال ( معادل 1 تا 152 یورو)

 

171 کرون

از 5.000.001 تا 50.000.000 ریال ( معادل 153 تا 1516 یورو)

 

570 کرون

از 50.000001 تا 250.000.000 ریال ( معادل 1517 تا 7575 یورو)

 

1017 کرون

از250.000.001 تا 500.000.000 ریال ( معادل 7577 تا 15152 یورو)

 

2052 کرون

از 500.000.001 تا 2.500.000.000 ریال ( معادل 15153 تا 75758 یورو)

 

3990 کرون

از 2.500.000.001 به بالا ( معادل 75758 یورو)

 

7980 کرون

تصديق سالم يا معيوب بودن كالا، گواهي استاندارد كالا، گواهي بازرسي كالا، گواهي بهداشتي كالا و... (در صورت ذكر بها و يا مبلغ مندرج در صورت حساب ارائه شده(

 

60

 

 

 

از 1 تا 5.0.000.000 ریال ( معادل 1 تا 1516 یورو)

 

342 کرون

از 50.000.001 تا 5.000.000.000 ریال  ( معادل 1517 تا 151516 یورو)

 

912 کرون

از 5.000.000.001 تا 50.000.000.000 ریال ( معادل 151517 تا 1515152 یورو)

 

1710 کرون

از 50.000.000.001 ریال به بالا ( معادل 1515152 یورو)

 

3192 کرون

61

 

براي هرگونه تصديق بندهاي ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ اين جدول در صورت عدم ذكر بها و يا عدم ارائه صورت حساب حداكثر تعرفه هاي مندرج در بندهاي مزبور اخذ مي شود.

 

 

62

 

 

 

تصديق اسناد تملك، مطالبات، دارايي يا اموال در صورت تعيين بها

 

از 1 تا 5.000.000 ریال ( از 1 تا 152 یورو)

 

 114 کرون

از 5.000.001 تا 50.000.000 ریال ( معادل 153 تا 1516 یورو)

 

513 کرون

از 50.000.001 ربال به بالا ( معادل 1516 یورو )

 

798 کرون

 

63

 

 

تصديق اسناد تملك، مطالبات، دارايي يا اموال بدون ذكر بها

املاك يا اموال غيرمنقول

 

912 کرون

اموال منقول با تشخيص نمايندگي از ارزش بهاي كالا به ازاي هر پانصد هزار ريال

 

19 کرون

64

وصول مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع يا دولتهاي خارجي از طريق نمايندگي يا بوسيله اقدامات ديپلماتيك يا قراردادهاي بينالمللي

 

معادل 5% كل مبلغ وصول شده

65

بابت جمع آوري و وصول ماترك منقول به ازاي هر 500.000 ريال

 

19

66

بابت جمع آوري و وصول اموال غير منقول

معادل ٧ %ارزش خالص مالي

67

بابت تحرير تركه و مهر و موم آن

معادل ٥ %ارزش خالص ماترك

68

براي حفاظت اموال منقول ازقبيل اثاثيه منزل، ماشين آلات وغيره

به نسبت ٧ %از جمع بها

69

حق الزحمه اخذ ديه، بيمه و خسارات افرادي كه به هر علتي در خارج از كشور فوت ميكنند

معادل ٥ %دريافتي نمايندگي

70

 

فروش اموال اتباع ايراني توسط نمايندگي

 

معادل ٧ %از درآمد خالص

71

تصديق قرارداد كار بين اشخاص حقيقي و حقوقي

114 کرون

72

تصديق قرارداد بين اشخاص حقيقي (بدون بار مالي(

 

114 کرون

73

تصديق قرارداد بين اشخاص حقيقي (با بار مالي(

 

از 1 تا 5.000.000 ریال ( معادل 1 تا 152یورو)

114 کرون

از 5.000.001 تا 50.000.000 ریال ( معادل 153 تا 1516 یورو)

342 کرون

از 50.000.001 به بالا ( معادل 1516 یورو)

570 کرون

ه) اموركلي ومتفرقه

74

تصديق انواع اقرارنامه

 

171 کرون

75

تصديق امضاء و مهر دوائر دولتي و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج ازكشور

 

171 کرون

76

تصديق امضاء و مهرمقامات رسمي ودوائر دولتي خارجي

 

228 کرون

77

تصديق امضاء اشخاص متفرقه (اتباع جمهوري اسلامي ايران(

 

114 کرون

78

تصديق امضاء ذيل وكالتنامه براي نقل و انتقال (فروش) اموال غيرمنقول

 

1254 کرون

79

تصديق امضاء ذيل وكالتنامه براي نقل و انتقال (فروش) اموال منقول

 

247 کرون

80

 

صديق امضاء ذيل وكالتنامه براي ساير موارد مانند خريد اموال، دريافت مستمري يا حقوق بازنشستگي، امور اداري، بانكي، قضائي و غيره

 

124 کرون

81

صدورگواهي فوت (در صورت ثبت فوت) هربرگ

 

67 کرون

82

 

بابت تأييد صفحه هاي بعدي و رونوشت اسناد و مدارك مندرج در بندهاي ٥٧ تا ٧٠) هر صفحه(

 

10 %تعرفه تعيين شده براي هر بند

83

حق الزحمه ترجمه اوراق توسط نمايندگي ها (هر صفحه) (هر صفحه ٢٥ سطر و هر سطر ١٥ كلمه ـ كمتر از ١٥ سطر ٥٠ % يك صفحه كامل محاسبه ميگردد.)

 

285 کرون

84

انجام مكاتبات جهت اخذ مجوز براي صدور خروجي مشمولين

 

285 کرون

85

انجام مكاتبات جهت اخذ مجوز براي صدور خروجي براي عابرين غيرمجاز

 

333 کرون

86

كپي برابر اصل كردن هر برگ (هر مهر و امضاء) در صورت درخواست شخصي افراد.

 

114 کرون

 

     

2019/01/01 هزینه های جدید پستی: تاریخ  اجرا از

پست عادی برای اسلو و حومه: 35 کرون

:پست سفارشی برای  اسلو و حومه

پاکت کوچک 165کرون-

پاکت متوسط 205کرون- 

پاکت بزرگ سایز آ چهار 290کرون- 

 

پست سفارشی برای  خارج از کشور(ایسلند و استکهلم) 

پاکت کوچک 205کرون-

پاکت متوسط 270کرون-

پاکت بزرگ سایز آ چهار 450کرون-

.مبالغ فوق به نرخ خدمات کنسولی اضافه می گردد

* کلیه هزینه های مربوط به خدمات کنسولی باید بصورت الکترونیکی صورت گیرد و از پرداخت هرگونه وجه نقد خودداری شود.

* جهت ارائه خدمات کنسولی، همراه داشتن اصل مدارک مورد نیاز و تصاویر آنها الزامی می باشد.

 

 

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران